Država:  |  English

Puno ime: PRVI FAKTOR, finansijski inžinjering, d.o.o.   
Skraćeno ime: PRVI FAKTOR d.o.o.  
Sjedište: Mis Irbina 26, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Telefon: 033 564-500   
Fax:033-564-501   
e-pošta: info@prvifaktor.ba   
www.prvifaktor.ba    
Broj registarskog upisa kod Kantonalnog suda u Sarajevu: UF/I-2569/05
ID broj:  4201098310002
PDV broj: 201098310002   
Osnovni kapital društva je u 100% vlasništvu Prvi faktor d.o.o. Ljubljana